سرخط خبرها

فهرست اعضا

فهرست اعضای موسسه خانه مطبوعات استان گیلان

(تاریخ به روزرسانی 5 مرداد 1396)

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر نام رسانه سمت در رسانه تاریخ عضویت
1 رقیه ابراهیم زاده اصل عباس گیلان امروز خبرنگار 89-11-20
2 لادن ابراهیم زاده شیخانی عزیز آوای شمال خبرنگار 88-5-10
3 میلاد ابراهیمی بهروز مسائل روز خبرنگار 92-9-13
4 محمد دانیال ابراهیمی دریابار غلامحسن دیارمیرزا خبرنگار 95-4-9
5 رحیمه احمد پور محمد معین خبرنگار 89-3-2
6 سیمین احمدی جلیل معین خبرنگار 92-7-13
7 فرشته احمدی خلیل محله اسمعیل مارلیک خبرنگار 91-5-8
8 زهرا احمدی سراوانی غلامرضا گلچین امروز خبرنگار 88-7-13
9 علیرضا احمدی مقدم محمدعلی حقیقت سبز خبرنگار 92-12-17
10 خلیل اخوان اصغری محمدجعفر کاشف الحقایق خبرنگار 89-4-15
11 ماریا اخوان ماسوله رزاق نیلگون خبرنگار 95-1-16
12 سیدعبدالباقی اسحاقی سیدعبداله اصلاح خبرنگار 89-8-25
13 حسین اسدالهی تقی آوای شمال خبرنگار 89-12-10
14 هانیه اسدالهی حسین آوای شمال خبرنگار 89-12-10
15 رضا اسدی سلیمان جهان صنعت خبرنگار 89-2-20
16 نادر اسدی بالاگفشه موسی آوای شمال خبرنگار 89-4-16
17 کورش اسدی دوست طولی فتح اله تیلار خبرنگار 92-7-23
18 انسیه اسکندریان اکبر شریف خبرنگار 94-5-25
19 فاطمه اسلام دوست کرد محله احمدرضا توسعه شمال خبرنگار 95-9-13
20 محبوبه اسلامی رمضانعلی خانه مطبوعات خبرنگار 94/2/1
21 سلمان اسماعیل زاده محمد سوال جواب خبرنگار 92-7-13
22 زینب اسماعیلی محمد جام جم خبرنگار 89-2-25
23 وحیده اسمعیلی ولی اله گیلان امروز خبرنگار 89-2-14
24 سلاطین اشرفی علی حقیقت سبز خبرنگار 87-9-20
25 شهلا اشرفی علی حقیقت سبز خبرنگار 92-6-28
26 علی اشرفی غلامحسن حقیقت سبز خبرنگار 91-6-29
27 حمید اصغری عطار عسگر تسنیم خبرنگار 95-4-22
28 سرور اقتداری محمد تقی اعتماد خبرنگار 88-5-10
29 سمیه اکبرپور رودبنه محمود شبستان خبرنگار 92-9-13
30 آوا اکبری صمداله ابرار خبرنگار 95-6-17
31 رامین اکرامی جولندان سلام اله تیلار خبرنگار 89-2-30
32 فرشاد امجدی حسین خزر خبرنگار 88-5-1
33 آتیه امیر تیموری فغانعلی گیلان بهتر خبرنگار 92-7-28
34 یعقوب امیری باباکل گلچین امروز خبرنگار 88-7-14
35 شاهین آبزن عباس شکوفه های زیتون خبرنگار 95-3-24
36 علیرضا آرام حسین آوای سبز خبرنگار 89-8-30
37 فاطمه آرام توتکله حسین صابرین خبرنگار 88-6-7
38 محمد آرام توتکله حسین آوای سبز خبرنگار 92-7-27
39 محسن آریاپاد غلامحسین ره آورد گیل خبرنگار 92-9-14
40 حسین آقایی پور پس بجارکفشه محمدکاظم نسیم خبرنگار 88-7-18
41 محسن آقایی دوست قاسم نقش قلم خبرنگار 88-5-10
42 سید احمد آل یس سید کوروش طاهر خبرنگار 92-7-27
43 طاهره سادات آمرزشی سید حبیب گیلان بهتر خبرنگار 89-6-11
44 مهران بازرگانی محمود معین خبرنگار 92-7-30
45 سوسن باقری غلامرضا طاهر خبرنگار 89-11-25
46 سیاوش باقری خسمخی اسمعیل خزر خبرنگار 88-7-7
47 مریم باقری گازرودی غلامرضا طاهر خبرنگار 89-11-25
48 ساره بخشنده تملی ناصر گیلان بهتر خبرنگار 92-9-9
49 ساناز بردبار حقیقی مصطفی مسائل روز خبرنگار 91-11-25
50 فرشته بریدک فیض اله گلچین امروز خبرنگار 95-4-1
51 سمیه بشارتی پسیخانی محمدعلی شبستان خبرنگار 92/9/25
52 رامین بشرویه جمشید پیام آستارا خبرنگار 91-9-12
53 مجتبی بشری گشت رودخانی داود ایلنا خبرنگار 89-9-30
54 فرونت بهبودی نوروز خزر خبرنگار 90-4-22
55 خدیجه بهره ور محمد معین خبرنگار 92-7-30
56 محمد بهمنی جلالی ابراهیم نسیم خبرنگار 89-3-20
57 ابراهیم بهمنی جلالی کاظم نسیم مدیرمسئول 89-3-20
58 علی بهمنی جلالی ابراهیم نسیم خبرنگار 89-3-20
59 محدثه بی آزار هادی جام جم خبرنگار 89-2-30
60 سهیلا بی غم محمدعلی نسیم خبرنگار 88-5-4
61 نادیه پاک روی عباس حقیقت سبز خبرنگار 92-9-7
62 لیلا پاکیزه محمد طاهر خبرنگار 89-11-24
63 اعظم پرتوبین ولی موج گیلان خبرنگار 95-8-16
64 پری پرده خرم اسداله نسیم خبرنگار 89-2-30
65 ابراهیم پرکار شیرزاد سوال جواب خبرنگار 89-2-21
66 صدیقه پرواز عباس سوال جواب خبرنگار 95-4-5
67 آمنه پرویزآسیابری فریدون آوای صومعه خبرنگار 88-3-30
68 صادق پنجهء علیرضا دوات مدیرمسئول 89-11-28
69 کیوان پندی زکریا فومنات خبرنگار 92-7-9
70 لیلا پورابراهیمی بیالوائی ابول معین خبرنگار 88-5-10
71 زهرا پوراحمد جکتاجی محمد تقی گیله ور خبرنگار 92-7-28
72 نرجس پوراحمد جکتاجی محمدتقی گیله ور خبرنگار 89-9-20
73 محمدتقی پوراحمد جکتاجی احمد گیله ور مدیر مسئول 89-9-20
74 سمانه پورناصرانی هادی ندای کشاورز خبرنگار 92-7-13
75 سپیده پورناصرانی هادی ندای کشاورز خبرنگار 92-7-1
76 مریم پورهمرنگ محمدصادق هاتف خبرنگار 92-7-30
77 نسرین پورهمرنگ محمدصادق هاتف خبرنگار 92-7-30
78 حسین پورهمرنگ اسماعیل پیک شمال خبرنگار 1392/07/30
79 مریم تثبیتی جعفری محمد تقی گیلان بهتر خبرنگار 92-7-30
80 مرضیه تثبیتی جعفری محمد تقی گیلان بهتر خبرنگار 92-7-30
81 معصومه تثبیتی جعفری محمد تقی گیلان بهتر خبرنگار 92-7-30
82 معصومه تثبیتی قراغانینژاد خیراله گیلان بهتر خبرنگار 92-10-21
83 فاطمه تقی دوست محمد شبستان خبرنگار 89-8-29
84 اکبر تمیزکارمستقیم محمد کیهان خبرنگار 89/4/15
85 حامد توکلی دارستانی سعدی دادگر خبرنگار 96-4-28
86 خدیجه جعفرپور هادی کیاشری حسین جام جم خبرنگار 90/5/17
87 محمد جعفرزاده ایمن آبادی محسن دیارمیرزا خبرنگار 95-2-9
88 مهدی جعفری ولی الله پنجره نو خبرنگار 92-7-14
89 آمنه جعفری ولی اله پنجره نو خبرنگار 92-7-13
90 حسن جعفری کرفستانی غلامحسین آوای شمال خبرنگار 88-7-4
91 کامران جعفری گلرخ ناصر سوال جواب خبرنگار 88-7-16
92 مازیار جعفری معافی نوراله معین خبرنگار 90-5-20
93 سمیه جوان محجوب دوست محسن جام جم خبرنگار 90-5-22
94 سیدمرتضی جوانمرد سیدمصطفی دیارمیرزا خبرنگار 95-2-9
95 مهین چراغی لیاولی حجت اله ره آوردقلم خبرنگار 88-7-9
96 سادات حاجی پورنصیرمحله سیدجواد ایران خبرنگار 95-4-9
97 سکینه حسابی قاسم سوال جواب خبرنگار 92-7-30
98 فرزاد حسن پورزرکامی جعفر معین خبرنگار 88-5-10
99 فاطمه حسن نیا خمیرانی محمدرضا شهریاران خبرنگار 95-6-28
100 دانیال حسن نیا خمیرانی محمد رضا شهریاران خبرنگار 89-2-25
101 محمدرضا حسن نیاخمیرانی کاس شهریاران مدیر مسئول 89-2-25
102 مریم حسین نژاد کیسمی حبیب اله پنجره نو خبرنگار 88-2-14
103 مهدی حسین نژادی احمد پیام آستارا خبرنگار 88-7-8
104 مریم حسین نیا کتیگری ناصر اعتبارکهن خبرنگار 92-7-25
105 زهرا حسینی گوراب پسی محمد ندای کشاورز خبرنگار 89-8-30
106 سیده فاطمه حسینی نژاد سیدابوطالب پنجره نو خبرنگار 88-2-10
107 سیده هانیه حسینی نژاد سید ابوطالب پنجره نو خبرنگار 88-7-13
108 مسعود حقانی پاشاکی حسین ره آورد گیل خبرنگار 92-9-14
109 لیلا حقگوی همت ندای کشاورز خبرنگار 95-4-14
110 زهرا حقیقی بیجاربنه محمد حسین همشهری خبرنگار 95-5-6
111 ابوذر حمیدی جیرنده بیت اله ایلنا خبرنگار 95-4-8
112 اکبر حیدر پور تیمور سوال جواب خبرنگار 95-3-27
113 سکینه حیدری شالمائی محمدعلی فومنات خبرنگار 90-6-1
114 محمدعلی خاک بیز ابوالقاسم پیک سبز خبرنگار 88-7-15
115 منیره خجسته حال حسین معین خبرنگار 92-7-28
116 پوریا خداجو محمدمهدی بشیر خبرنگار 95-4-9
117 مصطفی خدایاری مختارعلی ندای گیلان خبرنگار 92-10-6
118 لیلا خدمت بین دانا محمدصادق واکنش خبرنگار 95-5-20
119 محمدمهدی خورسندی حسین قرارداد مدیر مسئول 91-11-17
120 رویا خورسندی مژدهی محمد سوال جواب خبرنگار 88-6-10
121 کریم خورسندی مژدهی محمد زمان سوال جواب مدیر مسئول 88-7-13
122 حسین خوش سیرت شالدهی غلامحسن دنیای اطلاعات برتر مدیر مسئول 91/5/5
123 سید اکبر خوشحال سید رضا آفرینش مدیر مسئول 87-6-10
124 اشرف السادات خوشحال سید اکبر ناظر خبرنگار 92-7-29
125 طاهر خیامی غفور پیام آستارا خبرنگار 88-8-29
126 سکینه خیروی محبوب ایران خبرنگار 92-7-23
127 حسین داداشی عبدالوهاب نسیم خبرنگار 89-7-20
128 طاهره درفشی بیژن آوای شمال خبرنگار 89-4-16
129 سید معصومه دریابیگی سید ابوالقاسم حقیقت سبز خبرنگار 89-11-2
130 سمیرا دلیرش محمد سوال جواب خبرنگار 1395/04/05
131 سهیل دولت خواه سراوانی محمدرضا سوال جواب خبرنگار 94-7-4
132 فهیمه ربیعی منوچهر پادنگ خبرنگار 92-9-10
133 رحمان رحمان پور عزیز صدای لاهیچ مدیرمسئول 92-9-23
134 علیرضا رحمانی پورشهرانی محمد سوال جواب خبرنگار 95-4-1
135 حمیدرضا رحیم زاده لاتی تقی سوال جواب خبرنگار 95-4-21
136 مهدیه رزاقی لنگرودی مسعود همشهری خبرنگار 95-4-12
137 محمد رسولی محمدباقر اقتصاد گیلان خبرنگار 89-10-1
138 سید محمد رضا رشیدی سید علی پگاه خبرنگار 92-7-27
139 مریم رضاپور حسین گیلان بهتر خبرنگار 95-4-2
140 زهرا رضانژاد مهدی پنجره نو خبرنگار 94-2-30
141 زهرا رضایی عباس واکنش خبرنگار 94-8-10
142 زهره رضایی امان وردی گلچین امروز خبرنگار 92-6-26
143 محمود رضائی دعویسرا محدرضا واکنش خبرنگار 96/2/23
144 الله کرم رضائی زاده رضا سوال جواب خبرنگار 88-7-14
145 سید مرتضی رضویان حسن رخداد مدیر مسئول 89-8-27
146 سید حسین رضویان مرتضی رخداد خبرنگار 92-7-13
147 معصومه رفعتی اسماعیل نسیم خبرنگار 88-7-20
148 مریم رفیعیان سروندانی محمد علی اعتبار کهن خبرنگار 88-7-6
149 زهرا رگان حسین معین خبرنگار 88-7-7
150 علیرضا رمزی زاد چوبه تیمور سوال جواب خبرنگار 91-2-25
151 رقیه رمضانپور جعفر مدیریت جهانگردی خبرنگاری 89-10-6
152 هاجر رمضانی مهدی صدای لاهیچ خبرنگار 92-9-22
153 سیروس رنجبر تازه آبادی علی خزر خبرنگار 92-7-28
154 یونس رنجکش ناصر معین مدیر مسئول 92-7-30
155 ایمان رنجکش کیسمی یونس معین دبیرتحریریه 95-2-14
156 مهتاب ره هجرت پنجره نو خبرنگار 88-7-7
157 محمدحسن رهبر صحنه سرائی ابوطالب کیهان خبرنگار 92-7-30
158 زهرا رهنما کوزانی یوسف قدس خبرنگار 88-7-5
159 محبوب روستا ماسوله محمد علی ندای کشاورز خبرنگار 92-7-13
160 ارسلان رؤف محمدقلی ایران خبرنگار 89-3-22
161 مریم رئوف مهرپور حسینی علی رخداد خبرنگار 92-7-13
162 مریم زارع درخشان کاس توسعه شمال خبرنگار 92-9-9
163 کبرا زارعی اندبیل مراد تیلار خبرنگار 88-7-14
164 مصطفی زاهدی مجید اقتصادوصنعت خبرنگار 92-7-22
165 طاهره زائری حسن رخداد خبرنگار 92-7-13
166 سمیه زبردست تکلیمی اسماعیل شکوفه های زیتون خبرنگار 88-6-20
167 مهرناز زمین افشان نصراله اعتبار کهن خبرنگار 88-7-27
168 حامد زیده سرایی خلیل گلچین امروز خبرنگار 88-7-15
169 حمید رضا زیرک دیدار رضا تسنیم گیلان خبرنگار 92-2-21
170 سید احمد ساداتی فلاح آبادی سید گلمیر سوال جواب خبرنگار 89-4-17
171 سید گلمیر ساداتی فلاح آبادی میر عباس سوال جواب خبرنگار 95-4-9
172 حسن سامری احمد ناظر مدیرمسئول 92-7-29
173 مریم سلطانی عروجعلی خبرگیلان خبرنگار 91-9-22
174 مریم سلیمانی مجتبی خبرگیلان خبرنگار 92-7-28
175 هاجر سلیمی شیوائی پرویز خزر خبرنگار 90-4-22
176 محمدرسول سماکچی علی اکبر اقتصادوصنعت مدیر مسئول 89-11-27
177 آسیه سهرابی پور علی خبرگذاری بسیج خبرنگار 91-9-14
178 رضا سهیلی فر موسی ایران خبرنگار 95-4-9
179 لیلا سیروس علی آفتاب شمال مدیرمسئول 90-2-5
180 معصومه سیروس علی آفتاب خزر خبرنگار 90-5-11
181 فاطمه سیماب عیسی خزر خبرنگار 88-7-1
182 حسن سیمیاری همدم علیرضا گیلان امروز خبرنگار 92-9-13
183 الهام شاد نودهی حسین اقتصاد پویا خبرنگار 89-3-18
184 محبوبه شالی حسن خزر خبر خبرنگار 90-4-7
185 سارا شامخی ماسوله شمسعلی فر صت امروز خبرنگار 95/8/26
186 علیرضا شانه چیان محمدمهدی رشت پرس خبرنگار 95-4-22
187 سهیلا شبرنگ کهلبونی اصغر معین خبرنگار 88-7-15
188 راحله شبرنگ کهلبونی اصغر معین خبرنگار 88-7-9
189 مهدیه شبرنگ مریدانی محمد رخدادگیلان خبرنگار 89-8-27
190 رضا شریفی چوکامی رمضان طاهر خبرنگار 92-9-10
191 الناز شصتی حسین قرارداد خبرنگار 94-10-30
192 الهام شصتی حسین قرار داد خبرنگار 94-10-20
193 ام البنین شعبان زاده دافساری محمد علی ندای کشاورز خبرنگار 92-7-8
194 ثریا شعبانپور گزافرودی یوسف موج شمال خبرنگار 92-7-29
195 منور شعبانپور گزافرودی یوسف موج شمال خبرنگار 92-7-29
196 امیر شعبانی پیر کلاچاه غلامرضا خبرگیلان خبرنگار 91-6-29
197 یحیی شعبانی چافجیری حسین عقیق مدیرمسئول 1392/7/28
198 مژگان شفاعتی چوکامی علی گلچین امروز خبرنگار 92-7-29
199 حمید شفایی گلورزی جهانگیر شکوفه های زیتون خبرنگار 95-3-26
200 علی شفیعی کلی اکبر قلم نیوز خبرنگار 89-9-9
201 سیدمهدی شفیعی ماسوله سید علی اعتبارکهن خبرنگار 92-7-27
202 ابراهیم شکری اکبر ره آورد گیل خبرنگار 92-9-16
203 حسن شکری زیادعلی قدس مدیرمسئول 88-2-20
204 فاطمه شکری حسن قدس خبرنگار 92-7-27
205 زهرا شکری حسن اعتبار کهن خبرنگار 92/7/25
206 ابوالفضل شکری رحیم آبادی شکراله پژواک شمال خبرنگار 92-9-13
207 متین شکری مقدم بینش خبرگزاری تسنیم خبرنگار 90-6-15
208 نسرین شکوهی راد محمدکاظم گیلان امروز خبرنگار 92-9-13
209 محمدکاظم شکوهی راد خیراله گیلان امروز خبرنگار 92-9-13
210 حسین شمس نصرتی رضا همشهری خبرنگار 95-5-7
211 صادق شهدی تملی صفر محمد شبستان خبرنگار 92-6-25
212 مریم شوکتی حسن کیاده رمضانعلی نسیم خبرنگار 88-7-17
213 علیرضا شیخ الاسلامی محمد تقی پیک شمال خبرنگار 92-7-30
214 زهرا شیردل گورابی حسن واکنش خبرنگار 95-4-26
215 فاطمه شیرزاد رجبعلی فرزندان گیل مدیر مسئول 89-11-27
216 سلامه شیرزادی کریم واکنش خبرنگار 95-4-19
217 رضا صادق پور اسفندیار نسیم خبرنگار 89-3-15
218 محمدرضا صبوری گیله وائی حسین سوال جواب خبرنگار 95-3-31
219 فاطمه صحرائی مریان اروجعلی تیلار خبرنگار 92-8-1
220 زلیخا صفری راسته کناری شعبان 4دی خبرنگار 91-8-17
221 فریبرز صیاد اوغلی علی نوآور خبرنگار 89-9-11
222 محمد حسین صیادپور طالقانی عبدالمجید شکوفه های زیتون خبرنگار 88-9-30
223 محمد ضائیان محمدرضا همای گیلان خبرنگار 88-5-10
224 سیدحسین ضیابری سیدمهدی هاتف مدیر مسئول 88-7-7
225 سیدایمان ضیابری سیدحسین هاتف خبرنگار 88-7-7
226 طهمورث طالب مردخه ابوالقاسم اقتصاد خبرنگار 89-4-17
227 مریم طالبی غیبعلی پنجره نو خبرنگار 92-7-17
228 حمیدرضا طاهری علی طاهر خبرنگار 89-11-24
229 طاهره ظهر ریحانی شعبان نیلگون خبرنگار 89-9-2
230 مریم عابدی کلاچاهی احمد آفتاب خزر خبرنگار 95-3-27
231 مجتبی عابدینی عبدالرضا وقایع اتفاقیه خبرنگار 88-7-5
232 سمانه عادلی راجیری حسن خط آخر خبرنگار 90-5-16
233 صابر عاشری لشت نشایی حبیب اله دیارمیرزا خبرنگار 94-11-27
234 فاطمه عاطفی فرد اسمعیل پادنگ خبرنگار 92-9-4
235 مجید عباس خواه کوه یخی حسن سوال جواب خبرنگار 92-7-28
236 مریم عباس زاده علی فومنات خبرنگار 90-5-8
237 فاطمه عباس زاده علی خزر خبرنگار 88-7-14
238 مرجان عباس زاده گیژدهی علی خبرگیلان خبرنگار 90-5-8
239 هوشنگ عباسی محمد علی ره آورد گیل خبرنگار 92-9-4
240 فریبا عباسی خانقاهبر نازاقا معین خبرنگار 89-8-30
241 مریم عباسی زاده لاله مهدی رهاورد قلم خبرنگار 96/1/14
242 سید حسین عبداله مجرد سنگری سید عبداله سوال جواب خبرنگار 90-5-4
243 عاطفه عزتی اسفندیار هم ولایتی خبرنگار 94-3-31
244 صادق عزیزی لاسکی عزیز سوال جواب خبرنگار 89-7-25
245 مرضیه عسکرپور محمدرضا ایلنا خبرنگار 95-5-5
246 طاهره سادات عسگری کلاش ماسوله سید رحمت پنجره نو خبرنگار 88-7-1
247 زهرا عطای تملی مهدی موج شمال خبرنگار 95-12-10
248 سیدالهام عطشانی سیدحسن ایلنا خبرنگار 94/2/28
249 سمیه عظیمی رسول سوال جواب خبرنگار 92/9/20
250 سیدمحمدرضا علوی املشی سیدمحمدصادق معین خبرنگار 88-7-4
251 کورش علی برنجی ایرج همشهری خبرنگار 90-5-23
252 علی علی پور نیاول موسی همای گیلان مدیرمسئول 92-7-27
253 فاطمه علی دوست سراوانی محمد علی سوال جواب خبرنگار 90-5-27
254 کبری علیزاده محمد ابراهیم حقیقت سبز خبرنگار 92-9-7
255 علی علیزاده ابراهیم 4دی خبرنگار 95-7-10
256 عباس عموئی احمد وارش خبرنگار 89-8-20
257 حسین عنبری قاسم نقش قلم خبرنگار 88-7-13
258 مهرداد عوض محمدی محمد واکنش خبرنگار 94-4-31
259 فرهاد عینی خراسانی محمد جواد سوال جواب خبرنگار 95-4-26
260 نرجس غلام پور غلامرضا اعتبارکهن خبرنگار 88-7-5
261 مریم غلام پور غلامرضا اعتبار کهن خبرنگار 88-7-4
262 صدیقه غلامی دلیوند ناصر بچه های شاد خبرنگار 95-3-6
263 حسن غیوری نصیرمحله علی اکبر سوال جواب خبرنگار 88-7-15
264 جواد فامیل زوار جلالی یوسف نسیم خبرنگار 88-7-10
265 امیر فامیل زوارجلالی جواد نسیم خبرنگار 92-12-20
266 محبوب فتح گر فتح اله شهیربه فتحعلی صابرین خبرنگار 88-9-30
267 محمدرضا فتح گر محبوب نشریه تا فردا خبرنگار 95-12-16
268 فهیمه فتحی اسکلکی یوسف کاروکارگر خبرنگار 88-7-2
269 محمد فتحی پور جوبنه فتح اله گیلان بهتر خبرنگار 96/2/1
270 علی فتحی مقدم ابیش تیلار خبرنگار 92-6-23
271 غلامحسین فتوحی غلامعلی پگاه خبرنگار 89-2-29
272 پرویز فتوحی محمدعلی هفته نامه برتر خبرنگار 89-10-12
273 سید امیر فرحسینی سید رضا گلچین خبرنگار 92-7-25
274 معصومه فرحی لنگرودی سلیمان تجارت خبرنگار 89-4-22
275 زیور فضلی سرشکه ابراهیم پیک شمال خبرنگار 92-7-30
276 علیرضا فکوری گردویشه شامراد گام خبرنگار 92-7-29
277 نفیسه فلاح کریمی جاوید ایلنا خبرنگار 89-9-1
278 حدیث فلاح کریمی جاوید اعتبار کهن خبرنگار 92-7-30
279 مائده فلاحتکارضیابری یوسف واران خبر خبرنگار 93-3-7
280 سیدمعصومه فیاض سیدصادق نگاه قلم خبرنگار 95-10-12
281 ضرغام قاسمی قاسم جام جم خبرنگار 88-7-5
282 طاهره قاضی ویشکائی جواد آیندگان مدیرمسئول 1389/07/20
283 شقایق قدرتی فرهاد توسعه شمال خبرنگار 96/1/26
284 طیبه قدیمی عظیم قلمرو خبرنگار 88-5-10
285 مینا قدیمی عظیم قلم خبرنگار 96/2/23
286 بهرام قربان پور رشت رودی اسمعیل شکوفه های زیتون خبرنگار 92-9-7
287 سمیرا قربانعلی زاده غلامحسن عقیق خبرنگار 92-7-21
288 خسرو قربانی منصور خبرگیلان مدیر مسئول 91-9-22
289 علی اکبر قربانی خسرو خبرگیلان خبرنگار 91-9-22
290 هومن قریب هادی واکنش خبرنگار 92-8-4
291 زینب قلی پور عبدالرضا اخبارصنعت خبرنگار 95/8/26
292 سید علیرضا قمی سید احمد همشهری سرپرست 95-4-12
293 محمدحسین قنبر پور محمدجعفر نیلگون خبرنگار 95-1-19
294 رضا کاظمی تکلیمی طاهر شکوفه های زیتون خبرنگار 92-9-7
295 آسیه کاظمی فلاح برکادهی ابراهیم پنجره نو خبرنگار 92-9-10
296 اکبر کاظمی لویه زین العابدین فردای گیلان خبرنگار 95-4-6
297 مریم کریمی باب اله پگاه خبرنگار 90-5-9
298 اسمعیل کریمی اسماعیل گاوری کاظم پنجره نو خبرنگار 91-10-5
299 آرمان کریمی پاشاکی علی گبلان بهتر خبرنگار 91-7-28
300 علی کریمی پاشاکی عینعلی گیلان بهتر خبرنگار 88-7-11
301 نوشین کریمی پاشاکی علی شبستان خبرنگار 88-7-13
302 مریم کریمی عروس محله ابوالقاسم گیلان بهتر خبرنگار 92-7-30
303 علی کشت پرور بین کلائی منصور اطلاعات خبرنگار 88-7-15
304 منیژه کشتکار قهرمانی گداعلی رشت پرس خبرنگار 95-4-15
305 حمید کهن سال خلیلانی هادی اعتبار کهن خبرنگار 92/7/25
306 معصومه کیانپور حسن دادگر خبرنگار 90-5-9
307 محمد گلچین کوهی رحیم تیلار خبرنگار 88-7-14
308 نیلوفر گیاهی سراوانی ایرج سوال جواب خبرنگار 92-7-13
309 مسعود گیاهی سراوانی ماشاءالله گلچین امروز خبرنگار 88-7-10
310 مطهره لطفی دیبا محمد اسماعیل نقش قلم خبرنگار 88-5-30
311 مریم لطیفی احمد ره آورد قلم خبرنگار 95-4-6
312 فاطمه لطیفی دوآبسری احمد ره آوردقلم خبرنگار 88-5-12
313 هادی لیاقت جو تقی سوال جواب خبرنگار 91-10-6
314 حسین متقی طلب جمشید رشت پرس مدیرمسئول 95-4-15
315 فرجام مجیدزاده مشهد سری محمدکاظم تدبیرامروز خبرنگار 95-10-7
316 طناز مجیدی محمد اعتبار کهن خبرنگار 92/7/25
317 ملیناز مجیدی محمد اعتبار کهن خبرنگار 92/7/25
318 شیرین مجیدی شیل سر رحیم پگاه خبرنگار 92-7-23
319 ندا مجیدی شیل سر رحیم خبرگیلان خبرنگار 92-7-28
320 خاور مجیدی شیل سر رحیم نقش قلم خبرنگار 92-7-28
321 بابک محب پور ابوالقاسم نسیم خبرنگار 88-7-10
322 میثم محبوب حسن گلچین امروز خبرنگار 92-7-17
323 اکبر محبوبی فر علی سوال جواب خبرنگار 89-4-15
324 علی محسنی حسینعلی فجر خزر خبرنگار 92-7-20
325 امیر محمدپور جواد دیار میرزا مدیر دیارمیرزا 94-11-27
326 مجید محمدپور محمد علی واکنش مدیرمسئول 89-9-2
327 حبیب اله محمدپور بی بالان محمدعلی تجارت خبرنگار 92-8-1
328 فرامرز محمدی پور متعلق محله قربانعلی نسیم خبرنگار 88-7-6
329 سمیرا محمدی شیرکده بختیار فردای گیلان خبرنگار 94-4-30
330 احمد محمودی چناری قدمعلی ایلنا خبرنگار 95-4-13
331 وحید محمودی گیلانی رضا سپیدرود خبرنگار 89-9-29
332 رضا محمودی گیلانی کاظم سپیدرود خبرنگار 89-9-29
333 حامد مرادمند جلالی الیاس حمایت خبرنگار 88-7-15
334 فاطمه مزدگیر مبرهن حسین بشیر خبرنگار 88-7-4
335 خدیجه مسیبی پور اکبر پنجره نو خبرنگار 95-4-14
336 فاطمه مشفق شلمانی هادی همای گیلان خبرنگار 91-7-4
337 اکبر مصطفوی جمالعلی پگاه خبرنگار 89-3-19
338 لیلا مصلح رودبرده حسین شهریاران خبرنگاران 89-2-25
339 مریم معبدی رحیمی رمضان نقش قلم خبرنگار 88-7-1
340 عبداله معبدی رحیمی رمضان نسل فردا خبرنگار 95-4-23
341 سحر معتمدی ایوب معین خبرنگار 92-8-4
342 سیده دنیا معصومی سیدتقی رشت پرس خبرنگار 95-4-20
343 سمیه معصومی ناصرانی عیسی گلچین امروز خبرنگار 92-7-28
344 طاهره معمولی کارگر حسین پنجره نو خبرنگار 92-7-18
345 سید علینقی معینی دریاسری سیدمحمد رضا گلچین امروز خبرنگار 92-7-29
346 داریوش ملک زاده حسین خط آخر خبرنگار 89-9-8
347 داوود ملک زاده حسین خط آخر خبرنگار 92-6-25
348 محمود ملکی رودپشتی محمد رحیم پنجره نو خبرنگار 94-5-4
349 ابوذر منصورغنایی غلامعلی همولایتی خبرنگار 95-5-10
350 حسین منکوئی حجت آفتاب خزر خبرنگار 90-2-5
351 علیرضا منکوئی حجت صدای امروز خبرنگار 89-7-20
352 فاطمه منکوئی حجت تدبیر امروز خبرنگار 89-7-20
353 محمد مهدوی آسیابر مهدی تافردا خبرنگار 95-3-29
354 رامین مهدوی نیا غلامحسن صابرین خبرنگار 88-7-7
355 سمیه مهدوی نیا غلامحسن صابرین خبرنگار 95-4-1
356 محمد مهدوی نیا شعبانعلی تافردا خبرنگار 94-3-30
357 زهرا مهدوی نیا غلامحسن صابرین مدیرمسئول 95-4-1
358 مژگان مهدیکار صابر یاشام خبرنگار 95/3/26
359 معصومه مهری چوکامی علی سوال جواب خبرنگار 92-7-13
360 سید میثم موسوی سیدعلی ره آورد قلم خبرنگار 95-4-2
361 سیده سعیده موسوی گوشلوندانی میراحمد اقتصادگیلان خبرنگار 96/4/28
362 علی مومن بالاکفشه محمد ابراهیم وارش خبرنگار 91-9-27
363 کبری میرباذغ اسحق طاهر خبرنگار 89-11-24
364 سید حدیث میرزاده پیرکلاچاهی سیدتقی رویش ملت خبرنگار 1370/5/28
365 پیمان ناصری زارع موسی شبستان خبرنگار 92-6-13
366 آمنه ناطق خشنود روحی حسن زمان ما مدیر مسئول 92-9-13
367 عماد نجفی نوکاشتی هدایت پادنگ سرپرست 88-9-30
368 زینب ندافی دارستانی صدراله شکوفه های زیتون خبرنگار 92-9-8
369 انوش نصراله زاده ماسوله رفیع سوال جواب خبرنگار 92-9-11
370 عطیه نصرتی نوراله معین خبرنگار 88-7-15
371 رضوان نظری راد عباس نسل فردا خبرنگار 93-5-11
372 دانیال نظری راد عباس نسل فردا خبرنگار 95-4-13
373 هادی نهی قناد حسین فرزندان گیل خبرنگار 90-1-23
374 مهناز نوبری جمشید کائنات خبرنگار 95/8/26
375 حامد نوروزی اکبر عصر گیلان سرپرست 92-7-8
376 معصومه نوری تقی خزر خبرنگار 92-7-28
377 ابراهیم نیازمند گشتی اسماعیل سایه خبرنگار 89-5-9
378 مهرانگیز نیک روش ماسوله مختار حقیقت سبز خبرنگار 92-9-7
379 مریم نیک روش ماسوله مختار حقیقت سبز خبرنگار 92-9-9
380 معصومه نیک کار چینیجانی رضا گیلان مدیر مسئول 89-7-20
381 الهام هاشمی ایلخانی شکوفه های زیتون خبرنگار 95-3-26
382 سیده فهیمه هاشمی طبالوندانی سید مهدی سوال جواب خبرنگار 88-6-1
383 یوسف هدایتی اورنج رشید خط آخر خبرنگار 92-6-13
384 لیلا هوشمند رو اردشیر آوای شمال خبرنگار 88-7-12
385 سینا هوشمند گورابی احمد دیار میرزا خبرنگار 95-2-9
386 علیرضا هوشیاری هوشنگ سوال جواب خبرنگار 92-7-13
387 عماد واسع مصلی حسن سوال جواب خبرنگار 95-4-2
388 شاهد وزیری طالش مومن گیل خبر خبرنگار 95-1-29
389 علی ولی زاده غلام اطلاعات خبرنگار 89-4-16
390 اسماعیل یکتاهی صفرعلی نسیم خبرنگار 92-7-8
391 سیامک یوسفی چکه بری جعفر نگاه شما خبرنگار 92-6-26