سرخط خبرها

فهرست اعضا

فهرست اعضای موسسه خانه مطبوعات استان گیلان

(تاریخ به روزرسانی ۵ مرداد ۱۳۹۶)

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر نام رسانه سمت در رسانه تاریخ عضویت
۱ رقیه ابراهیم زاده اصل عباس گیلان امروز خبرنگار ۸۹-۱۱-۲۰
۲ لادن ابراهیم زاده شیخانی عزیز آوای شمال خبرنگار ۸۸-۵-۱۰
۳ میلاد ابراهیمی بهروز مسائل روز خبرنگار ۹۲-۹-۱۳
۴ محمد دانیال ابراهیمی دریابار غلامحسن دیارمیرزا خبرنگار ۹۵-۴-۹
۵ رحیمه احمد پور محمد معین خبرنگار ۸۹-۳-۲
۶ سیمین احمدی جلیل معین خبرنگار ۹۲-۷-۱۳
۷ فرشته احمدی خلیل محله اسمعیل مارلیک خبرنگار ۹۱-۵-۸
۸ زهرا احمدی سراوانی غلامرضا گلچین امروز خبرنگار ۸۸-۷-۱۳
۹ علیرضا احمدی مقدم محمدعلی حقیقت سبز خبرنگار ۹۲-۱۲-۱۷
۱۰ خلیل اخوان اصغری محمدجعفر کاشف الحقایق خبرنگار ۸۹-۴-۱۵
۱۱ ماریا اخوان ماسوله رزاق نیلگون خبرنگار ۹۵-۱-۱۶
۱۲ سیدعبدالباقی اسحاقی سیدعبداله اصلاح خبرنگار ۸۹-۸-۲۵
۱۳ حسین اسدالهی تقی آوای شمال خبرنگار ۸۹-۱۲-۱۰
۱۴ هانیه اسدالهی حسین آوای شمال خبرنگار ۸۹-۱۲-۱۰
۱۵ رضا اسدی سلیمان جهان صنعت خبرنگار ۸۹-۲-۲۰
۱۶ نادر اسدی بالاگفشه موسی آوای شمال خبرنگار ۸۹-۴-۱۶
۱۷ کورش اسدی دوست طولی فتح اله تیلار خبرنگار ۹۲-۷-۲۳
۱۸ انسیه اسکندریان اکبر شریف خبرنگار ۹۴-۵-۲۵
۱۹ فاطمه اسلام دوست کرد محله احمدرضا توسعه شمال خبرنگار ۹۵-۹-۱۳
۲۰ محبوبه اسلامی رمضانعلی خانه مطبوعات خبرنگار ۹۴/۲/۱
۲۱ سلمان اسماعیل زاده محمد سوال جواب خبرنگار ۹۲-۷-۱۳
۲۲ زینب اسماعیلی محمد جام جم خبرنگار ۸۹-۲-۲۵
۲۳ وحیده اسمعیلی ولی اله گیلان امروز خبرنگار ۸۹-۲-۱۴
۲۴ سلاطین اشرفی علی حقیقت سبز خبرنگار ۸۷-۹-۲۰
۲۵ شهلا اشرفی علی حقیقت سبز خبرنگار ۹۲-۶-۲۸
۲۶ علی اشرفی غلامحسن حقیقت سبز خبرنگار ۹۱-۶-۲۹
۲۷ حمید اصغری عطار عسگر تسنیم خبرنگار ۹۵-۴-۲۲
۲۸ سرور اقتداری محمد تقی اعتماد خبرنگار ۸۸-۵-۱۰
۲۹ سمیه اکبرپور رودبنه محمود شبستان خبرنگار ۹۲-۹-۱۳
۳۰ آوا اکبری صمداله ابرار خبرنگار ۹۵-۶-۱۷
۳۱ رامین اکرامی جولندان سلام اله تیلار خبرنگار ۸۹-۲-۳۰
۳۲ فرشاد امجدی حسین خزر خبرنگار ۸۸-۵-۱
۳۳ آتیه امیر تیموری فغانعلی گیلان بهتر خبرنگار ۹۲-۷-۲۸
۳۴ یعقوب امیری باباکل گلچین امروز خبرنگار ۸۸-۷-۱۴
۳۵ شاهین آبزن عباس شکوفه های زیتون خبرنگار ۹۵-۳-۲۴
۳۶ علیرضا آرام حسین آوای سبز خبرنگار ۸۹-۸-۳۰
۳۷ فاطمه آرام توتکله حسین صابرین خبرنگار ۸۸-۶-۷
۳۸ محمد آرام توتکله حسین آوای سبز خبرنگار ۹۲-۷-۲۷
۳۹ محسن آریاپاد غلامحسین ره آورد گیل خبرنگار ۹۲-۹-۱۴
۴۰ حسین آقایی پور پس بجارکفشه محمدکاظم نسیم خبرنگار ۸۸-۷-۱۸
۴۱ محسن آقایی دوست قاسم نقش قلم خبرنگار ۸۸-۵-۱۰
۴۲ سید احمد آل یس سید کوروش طاهر خبرنگار ۹۲-۷-۲۷
۴۳ طاهره سادات آمرزشی سید حبیب گیلان بهتر خبرنگار ۸۹-۶-۱۱
۴۴ مهران بازرگانی محمود معین خبرنگار ۹۲-۷-۳۰
۴۵ سوسن باقری غلامرضا طاهر خبرنگار ۸۹-۱۱-۲۵
۴۶ سیاوش باقری خسمخی اسمعیل خزر خبرنگار ۸۸-۷-۷
۴۷ مریم باقری گازرودی غلامرضا طاهر خبرنگار ۸۹-۱۱-۲۵
۴۸ ساره بخشنده تملی ناصر گیلان بهتر خبرنگار ۹۲-۹-۹
۴۹ ساناز بردبار حقیقی مصطفی مسائل روز خبرنگار ۹۱-۱۱-۲۵
۵۰ فرشته بریدک فیض اله گلچین امروز خبرنگار ۹۵-۴-۱
۵۱ سمیه بشارتی پسیخانی محمدعلی شبستان خبرنگار ۹۲/۹/۲۵
۵۲ رامین بشرویه جمشید پیام آستارا خبرنگار ۹۱-۹-۱۲
۵۳ مجتبی بشری گشت رودخانی داود ایلنا خبرنگار ۸۹-۹-۳۰
۵۴ فرونت بهبودی نوروز خزر خبرنگار ۹۰-۴-۲۲
۵۵ خدیجه بهره ور محمد معین خبرنگار ۹۲-۷-۳۰
۵۶ محمد بهمنی جلالی ابراهیم نسیم خبرنگار ۸۹-۳-۲۰
۵۷ ابراهیم بهمنی جلالی کاظم نسیم مدیرمسئول ۸۹-۳-۲۰
۵۸ علی بهمنی جلالی ابراهیم نسیم خبرنگار ۸۹-۳-۲۰
۵۹ محدثه بی آزار هادی جام جم خبرنگار ۸۹-۲-۳۰
۶۰ سهیلا بی غم محمدعلی نسیم خبرنگار ۸۸-۵-۴
۶۱ نادیه پاک روی عباس حقیقت سبز خبرنگار ۹۲-۹-۷
۶۲ لیلا پاکیزه محمد طاهر خبرنگار ۸۹-۱۱-۲۴
۶۳ اعظم پرتوبین ولی موج گیلان خبرنگار ۹۵-۸-۱۶
۶۴ پری پرده خرم اسداله نسیم خبرنگار ۸۹-۲-۳۰
۶۵ ابراهیم پرکار شیرزاد سوال جواب خبرنگار ۸۹-۲-۲۱
۶۶ صدیقه پرواز عباس سوال جواب خبرنگار ۹۵-۴-۵
۶۷ آمنه پرویزآسیابری فریدون آوای صومعه خبرنگار ۸۸-۳-۳۰
۶۸ صادق پنجهء علیرضا دوات مدیرمسئول ۸۹-۱۱-۲۸
۶۹ کیوان پندی زکریا فومنات خبرنگار ۹۲-۷-۹
۷۰ لیلا پورابراهیمی بیالوائی ابول معین خبرنگار ۸۸-۵-۱۰
۷۱ زهرا پوراحمد جکتاجی محمد تقی گیله ور خبرنگار ۹۲-۷-۲۸
۷۲ نرجس پوراحمد جکتاجی محمدتقی گیله ور خبرنگار ۸۹-۹-۲۰
۷۳ محمدتقی پوراحمد جکتاجی احمد گیله ور مدیر مسئول ۸۹-۹-۲۰
۷۴ سمانه پورناصرانی هادی ندای کشاورز خبرنگار ۹۲-۷-۱۳
۷۵ سپیده پورناصرانی هادی ندای کشاورز خبرنگار ۹۲-۷-۱
۷۶ مریم پورهمرنگ محمدصادق هاتف خبرنگار ۹۲-۷-۳۰
۷۷ نسرین پورهمرنگ محمدصادق هاتف خبرنگار ۹۲-۷-۳۰
۷۸ حسین پورهمرنگ اسماعیل پیک شمال خبرنگار ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
۷۹ مریم تثبیتی جعفری محمد تقی گیلان بهتر خبرنگار ۹۲-۷-۳۰
۸۰ مرضیه تثبیتی جعفری محمد تقی گیلان بهتر خبرنگار ۹۲-۷-۳۰
۸۱ معصومه تثبیتی جعفری محمد تقی گیلان بهتر خبرنگار ۹۲-۷-۳۰
۸۲ معصومه تثبیتی قراغانینژاد خیراله گیلان بهتر خبرنگار ۹۲-۱۰-۲۱
۸۳ فاطمه تقی دوست محمد شبستان خبرنگار ۸۹-۸-۲۹
۸۴ اکبر تمیزکارمستقیم محمد کیهان خبرنگار ۸۹/۴/۱۵
۸۵ حامد توکلی دارستانی سعدی دادگر خبرنگار ۹۶-۴-۲۸
۸۶ خدیجه جعفرپور هادی کیاشری حسین جام جم خبرنگار ۹۰/۵/۱۷
۸۷ محمد جعفرزاده ایمن آبادی محسن دیارمیرزا خبرنگار ۹۵-۲-۹
۸۸ مهدی جعفری ولی الله پنجره نو خبرنگار ۹۲-۷-۱۴
۸۹ آمنه جعفری ولی اله پنجره نو خبرنگار ۹۲-۷-۱۳
۹۰ حسن جعفری کرفستانی غلامحسین آوای شمال خبرنگار ۸۸-۷-۴
۹۱ کامران جعفری گلرخ ناصر سوال جواب خبرنگار ۸۸-۷-۱۶
۹۲ مازیار جعفری معافی نوراله معین خبرنگار ۹۰-۵-۲۰
۹۳ سمیه جوان محجوب دوست محسن جام جم خبرنگار ۹۰-۵-۲۲
۹۴ سیدمرتضی جوانمرد سیدمصطفی دیارمیرزا خبرنگار ۹۵-۲-۹
۹۵ مهین چراغی لیاولی حجت اله ره آوردقلم خبرنگار ۸۸-۷-۹
۹۶ سادات حاجی پورنصیرمحله سیدجواد ایران خبرنگار ۹۵-۴-۹
۹۷ سکینه حسابی قاسم سوال جواب خبرنگار ۹۲-۷-۳۰
۹۸ فرزاد حسن پورزرکامی جعفر معین خبرنگار ۸۸-۵-۱۰
۹۹ فاطمه حسن نیا خمیرانی محمدرضا شهریاران خبرنگار ۹۵-۶-۲۸
۱۰۰ دانیال حسن نیا خمیرانی محمد رضا شهریاران خبرنگار ۸۹-۲-۲۵
۱۰۱ محمدرضا حسن نیاخمیرانی کاس شهریاران مدیر مسئول ۸۹-۲-۲۵
۱۰۲ مریم حسین نژاد کیسمی حبیب اله پنجره نو خبرنگار ۸۸-۲-۱۴
۱۰۳ مهدی حسین نژادی احمد پیام آستارا خبرنگار ۸۸-۷-۸
۱۰۴ مریم حسین نیا کتیگری ناصر اعتبارکهن خبرنگار ۹۲-۷-۲۵
۱۰۵ زهرا حسینی گوراب پسی محمد ندای کشاورز خبرنگار ۸۹-۸-۳۰
۱۰۶ سیده فاطمه حسینی نژاد سیدابوطالب پنجره نو خبرنگار ۸۸-۲-۱۰
۱۰۷ سیده هانیه حسینی نژاد سید ابوطالب پنجره نو خبرنگار ۸۸-۷-۱۳
۱۰۸ مسعود حقانی پاشاکی حسین ره آورد گیل خبرنگار ۹۲-۹-۱۴
۱۰۹ لیلا حقگوی همت ندای کشاورز خبرنگار ۹۵-۴-۱۴
۱۱۰ زهرا حقیقی بیجاربنه محمد حسین همشهری خبرنگار ۹۵-۵-۶
۱۱۱ ابوذر حمیدی جیرنده بیت اله ایلنا خبرنگار ۹۵-۴-۸
۱۱۲ اکبر حیدر پور تیمور سوال جواب خبرنگار ۹۵-۳-۲۷
۱۱۳ سکینه حیدری شالمائی محمدعلی فومنات خبرنگار ۹۰-۶-۱
۱۱۴ محمدعلی خاک بیز ابوالقاسم پیک سبز خبرنگار ۸۸-۷-۱۵
۱۱۵ منیره خجسته حال حسین معین خبرنگار ۹۲-۷-۲۸
۱۱۶ پوریا خداجو محمدمهدی بشیر خبرنگار ۹۵-۴-۹
۱۱۷ مصطفی خدایاری مختارعلی ندای گیلان خبرنگار ۹۲-۱۰-۶
۱۱۸ لیلا خدمت بین دانا محمدصادق واکنش خبرنگار ۹۵-۵-۲۰
۱۱۹ محمدمهدی خورسندی حسین قرارداد مدیر مسئول ۹۱-۱۱-۱۷
۱۲۰ رویا خورسندی مژدهی محمد سوال جواب خبرنگار ۸۸-۶-۱۰
۱۲۱ کریم خورسندی مژدهی محمد زمان سوال جواب مدیر مسئول ۸۸-۷-۱۳
۱۲۲ حسین خوش سیرت شالدهی غلامحسن دنیای اطلاعات برتر مدیر مسئول ۹۱/۵/۵
۱۲۳ سید اکبر خوشحال سید رضا آفرینش مدیر مسئول ۸۷-۶-۱۰
۱۲۴ اشرف السادات خوشحال سید اکبر ناظر خبرنگار ۹۲-۷-۲۹
۱۲۵ طاهر خیامی غفور پیام آستارا خبرنگار ۸۸-۸-۲۹
۱۲۶ سکینه خیروی محبوب ایران خبرنگار ۹۲-۷-۲۳
۱۲۷ حسین داداشی عبدالوهاب نسیم خبرنگار ۸۹-۷-۲۰
۱۲۸ طاهره درفشی بیژن آوای شمال خبرنگار ۸۹-۴-۱۶
۱۲۹ سید معصومه دریابیگی سید ابوالقاسم حقیقت سبز خبرنگار ۸۹-۱۱-۲
۱۳۰ سمیرا دلیرش محمد سوال جواب خبرنگار ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
۱۳۱ سهیل دولت خواه سراوانی محمدرضا سوال جواب خبرنگار ۹۴-۷-۴
۱۳۲ فهیمه ربیعی منوچهر پادنگ خبرنگار ۹۲-۹-۱۰
۱۳۳ رحمان رحمان پور عزیز صدای لاهیچ مدیرمسئول ۹۲-۹-۲۳
۱۳۴ علیرضا رحمانی پورشهرانی محمد سوال جواب خبرنگار ۹۵-۴-۱
۱۳۵ حمیدرضا رحیم زاده لاتی تقی سوال جواب خبرنگار ۹۵-۴-۲۱
۱۳۶ مهدیه رزاقی لنگرودی مسعود همشهری خبرنگار ۹۵-۴-۱۲
۱۳۷ محمد رسولی محمدباقر اقتصاد گیلان خبرنگار ۸۹-۱۰-۱
۱۳۸ سید محمد رضا رشیدی سید علی پگاه خبرنگار ۹۲-۷-۲۷
۱۳۹ مریم رضاپور حسین گیلان بهتر خبرنگار ۹۵-۴-۲
۱۴۰ زهرا رضانژاد مهدی پنجره نو خبرنگار ۹۴-۲-۳۰
۱۴۱ زهرا رضایی عباس واکنش خبرنگار ۹۴-۸-۱۰
۱۴۲ زهره رضایی امان وردی گلچین امروز خبرنگار ۹۲-۶-۲۶
۱۴۳ محمود رضائی دعویسرا محدرضا واکنش خبرنگار ۹۶/۲/۲۳
۱۴۴ الله کرم رضائی زاده رضا سوال جواب خبرنگار ۸۸-۷-۱۴
۱۴۵ سید مرتضی رضویان حسن رخداد مدیر مسئول ۸۹-۸-۲۷
۱۴۶ سید حسین رضویان مرتضی رخداد خبرنگار ۹۲-۷-۱۳
۱۴۷ معصومه رفعتی اسماعیل نسیم خبرنگار ۸۸-۷-۲۰
۱۴۸ مریم رفیعیان سروندانی محمد علی اعتبار کهن خبرنگار ۸۸-۷-۶
۱۴۹ زهرا رگان حسین معین خبرنگار ۸۸-۷-۷
۱۵۰ علیرضا رمزی زاد چوبه تیمور سوال جواب خبرنگار ۹۱-۲-۲۵
۱۵۱ رقیه رمضانپور جعفر مدیریت جهانگردی خبرنگاری ۸۹-۱۰-۶
۱۵۲ هاجر رمضانی مهدی صدای لاهیچ خبرنگار ۹۲-۹-۲۲
۱۵۳ سیروس رنجبر تازه آبادی علی خزر خبرنگار ۹۲-۷-۲۸
۱۵۴ یونس رنجکش ناصر معین مدیر مسئول ۹۲-۷-۳۰
۱۵۵ ایمان رنجکش کیسمی یونس معین دبیرتحریریه ۹۵-۲-۱۴
۱۵۶ مهتاب ره هجرت پنجره نو خبرنگار ۸۸-۷-۷
۱۵۷ محمدحسن رهبر صحنه سرائی ابوطالب کیهان خبرنگار ۹۲-۷-۳۰
۱۵۸ زهرا رهنما کوزانی یوسف قدس خبرنگار ۸۸-۷-۵
۱۵۹ محبوب روستا ماسوله محمد علی ندای کشاورز خبرنگار ۹۲-۷-۱۳
۱۶۰ ارسلان رؤف محمدقلی ایران خبرنگار ۸۹-۳-۲۲
۱۶۱ مریم رئوف مهرپور حسینی علی رخداد خبرنگار ۹۲-۷-۱۳
۱۶۲ مریم زارع درخشان کاس توسعه شمال خبرنگار ۹۲-۹-۹
۱۶۳ کبرا زارعی اندبیل مراد تیلار خبرنگار ۸۸-۷-۱۴
۱۶۴ مصطفی زاهدی مجید اقتصادوصنعت خبرنگار ۹۲-۷-۲۲
۱۶۵ طاهره زائری حسن رخداد خبرنگار ۹۲-۷-۱۳
۱۶۶ سمیه زبردست تکلیمی اسماعیل شکوفه های زیتون خبرنگار ۸۸-۶-۲۰
۱۶۷ مهرناز زمین افشان نصراله اعتبار کهن خبرنگار ۸۸-۷-۲۷
۱۶۸ حامد زیده سرایی خلیل گلچین امروز خبرنگار ۸۸-۷-۱۵
۱۶۹ حمید رضا زیرک دیدار رضا تسنیم گیلان خبرنگار ۹۲-۲-۲۱
۱۷۰ سید احمد ساداتی فلاح آبادی سید گلمیر سوال جواب خبرنگار ۸۹-۴-۱۷
۱۷۱ سید گلمیر ساداتی فلاح آبادی میر عباس سوال جواب خبرنگار ۹۵-۴-۹
۱۷۲ حسن سامری احمد ناظر مدیرمسئول ۹۲-۷-۲۹
۱۷۳ مریم سلطانی عروجعلی خبرگیلان خبرنگار ۹۱-۹-۲۲
۱۷۴ مریم سلیمانی مجتبی خبرگیلان خبرنگار ۹۲-۷-۲۸
۱۷۵ هاجر سلیمی شیوائی پرویز خزر خبرنگار ۹۰-۴-۲۲
۱۷۶ محمدرسول سماکچی علی اکبر اقتصادوصنعت مدیر مسئول ۸۹-۱۱-۲۷
۱۷۷ آسیه سهرابی پور علی خبرگذاری بسیج خبرنگار ۹۱-۹-۱۴
۱۷۸ رضا سهیلی فر موسی ایران خبرنگار ۹۵-۴-۹
۱۷۹ لیلا سیروس علی آفتاب شمال مدیرمسئول ۹۰-۲-۵
۱۸۰ معصومه سیروس علی آفتاب خزر خبرنگار ۹۰-۵-۱۱
۱۸۱ فاطمه سیماب عیسی خزر خبرنگار ۸۸-۷-۱
۱۸۲ حسن سیمیاری همدم علیرضا گیلان امروز خبرنگار ۹۲-۹-۱۳
۱۸۳ الهام شاد نودهی حسین اقتصاد پویا خبرنگار ۸۹-۳-۱۸
۱۸۴ محبوبه شالی حسن خزر خبر خبرنگار ۹۰-۴-۷
۱۸۵ سارا شامخی ماسوله شمسعلی فر صت امروز خبرنگار ۹۵/۸/۲۶
۱۸۶ علیرضا شانه چیان محمدمهدی رشت پرس خبرنگار ۹۵-۴-۲۲
۱۸۷ سهیلا شبرنگ کهلبونی اصغر معین خبرنگار ۸۸-۷-۱۵
۱۸۸ راحله شبرنگ کهلبونی اصغر معین خبرنگار ۸۸-۷-۹
۱۸۹ مهدیه شبرنگ مریدانی محمد رخدادگیلان خبرنگار ۸۹-۸-۲۷
۱۹۰ رضا شریفی چوکامی رمضان طاهر خبرنگار ۹۲-۹-۱۰
۱۹۱ الناز شصتی حسین قرارداد خبرنگار ۹۴-۱۰-۳۰
۱۹۲ الهام شصتی حسین قرار داد خبرنگار ۹۴-۱۰-۲۰
۱۹۳ ام البنین شعبان زاده دافساری محمد علی ندای کشاورز خبرنگار ۹۲-۷-۸
۱۹۴ ثریا شعبانپور گزافرودی یوسف موج شمال خبرنگار ۹۲-۷-۲۹
۱۹۵ منور شعبانپور گزافرودی یوسف موج شمال خبرنگار ۹۲-۷-۲۹
۱۹۶ امیر شعبانی پیر کلاچاه غلامرضا خبرگیلان خبرنگار ۹۱-۶-۲۹
۱۹۷ یحیی شعبانی چافجیری حسین عقیق مدیرمسئول ۱۳۹۲/۷/۲۸
۱۹۸ مژگان شفاعتی چوکامی علی گلچین امروز خبرنگار ۹۲-۷-۲۹
۱۹۹ حمید شفایی گلورزی جهانگیر شکوفه های زیتون خبرنگار ۹۵-۳-۲۶
۲۰۰ علی شفیعی کلی اکبر قلم نیوز خبرنگار ۸۹-۹-۹
۲۰۱ سیدمهدی شفیعی ماسوله سید علی اعتبارکهن خبرنگار ۹۲-۷-۲۷
۲۰۲ ابراهیم شکری اکبر ره آورد گیل خبرنگار ۹۲-۹-۱۶
۲۰۳ حسن شکری زیادعلی قدس مدیرمسئول ۸۸-۲-۲۰
۲۰۴ فاطمه شکری حسن قدس خبرنگار ۹۲-۷-۲۷
۲۰۵ زهرا شکری حسن اعتبار کهن خبرنگار ۹۲/۷/۲۵
۲۰۶ ابوالفضل شکری رحیم آبادی شکراله پژواک شمال خبرنگار ۹۲-۹-۱۳
۲۰۷ متین شکری مقدم بینش خبرگزاری تسنیم خبرنگار ۹۰-۶-۱۵
۲۰۸ نسرین شکوهی راد محمدکاظم گیلان امروز خبرنگار ۹۲-۹-۱۳
۲۰۹ محمدکاظم شکوهی راد خیراله گیلان امروز خبرنگار ۹۲-۹-۱۳
۲۱۰ حسین شمس نصرتی رضا همشهری خبرنگار ۹۵-۵-۷
۲۱۱ صادق شهدی تملی صفر محمد شبستان خبرنگار ۹۲-۶-۲۵
۲۱۲ مریم شوکتی حسن کیاده رمضانعلی نسیم خبرنگار ۸۸-۷-۱۷
۲۱۳ علیرضا شیخ الاسلامی محمد تقی پیک شمال خبرنگار ۹۲-۷-۳۰
۲۱۴ زهرا شیردل گورابی حسن واکنش خبرنگار ۹۵-۴-۲۶
۲۱۵ فاطمه شیرزاد رجبعلی فرزندان گیل مدیر مسئول ۸۹-۱۱-۲۷
۲۱۶ سلامه شیرزادی کریم واکنش خبرنگار ۹۵-۴-۱۹
۲۱۷ رضا صادق پور اسفندیار نسیم خبرنگار ۸۹-۳-۱۵
۲۱۸ محمدرضا صبوری گیله وائی حسین سوال جواب خبرنگار ۹۵-۳-۳۱
۲۱۹ فاطمه صحرائی مریان اروجعلی تیلار خبرنگار ۹۲-۸-۱
۲۲۰ زلیخا صفری راسته کناری شعبان ۴دی خبرنگار ۹۱-۸-۱۷
۲۲۱ فریبرز صیاد اوغلی علی نوآور خبرنگار ۸۹-۹-۱۱
۲۲۲ محمد حسین صیادپور طالقانی عبدالمجید شکوفه های زیتون خبرنگار ۸۸-۹-۳۰
۲۲۳ محمد ضائیان محمدرضا همای گیلان خبرنگار ۸۸-۵-۱۰
۲۲۴ سیدحسین ضیابری سیدمهدی هاتف مدیر مسئول ۸۸-۷-۷
۲۲۵ سیدایمان ضیابری سیدحسین هاتف خبرنگار ۸۸-۷-۷
۲۲۶ طهمورث طالب مردخه ابوالقاسم اقتصاد خبرنگار ۸۹-۴-۱۷
۲۲۷ مریم طالبی غیبعلی پنجره نو خبرنگار ۹۲-۷-۱۷
۲۲۸ حمیدرضا طاهری علی طاهر خبرنگار ۸۹-۱۱-۲۴
۲۲۹ طاهره ظهر ریحانی شعبان نیلگون خبرنگار ۸۹-۹-۲
۲۳۰ مریم عابدی کلاچاهی احمد آفتاب خزر خبرنگار ۹۵-۳-۲۷
۲۳۱ مجتبی عابدینی عبدالرضا وقایع اتفاقیه خبرنگار ۸۸-۷-۵
۲۳۲ سمانه عادلی راجیری حسن خط آخر خبرنگار ۹۰-۵-۱۶
۲۳۳ صابر عاشری لشت نشایی حبیب اله دیارمیرزا خبرنگار ۹۴-۱۱-۲۷
۲۳۴ فاطمه عاطفی فرد اسمعیل پادنگ خبرنگار ۹۲-۹-۴
۲۳۵ مجید عباس خواه کوه یخی حسن سوال جواب خبرنگار ۹۲-۷-۲۸
۲۳۶ مریم عباس زاده علی فومنات خبرنگار ۹۰-۵-۸
۲۳۷ فاطمه عباس زاده علی خزر خبرنگار ۸۸-۷-۱۴
۲۳۸ مرجان عباس زاده گیژدهی علی خبرگیلان خبرنگار ۹۰-۵-۸
۲۳۹ هوشنگ عباسی محمد علی ره آورد گیل خبرنگار ۹۲-۹-۴
۲۴۰ فریبا عباسی خانقاهبر نازاقا معین خبرنگار ۸۹-۸-۳۰
۲۴۱ مریم عباسی زاده لاله مهدی رهاورد قلم خبرنگار ۹۶/۱/۱۴
۲۴۲ سید حسین عبداله مجرد سنگری سید عبداله سوال جواب خبرنگار ۹۰-۵-۴
۲۴۳ عاطفه عزتی اسفندیار هم ولایتی خبرنگار ۹۴-۳-۳۱
۲۴۴ صادق عزیزی لاسکی عزیز سوال جواب خبرنگار ۸۹-۷-۲۵
۲۴۵ مرضیه عسکرپور محمدرضا ایلنا خبرنگار ۹۵-۵-۵
۲۴۶ طاهره سادات عسگری کلاش ماسوله سید رحمت پنجره نو خبرنگار ۸۸-۷-۱
۲۴۷ زهرا عطای تملی مهدی موج شمال خبرنگار ۹۵-۱۲-۱۰
۲۴۸ سیدالهام عطشانی سیدحسن ایلنا خبرنگار ۹۴/۲/۲۸
۲۴۹ سمیه عظیمی رسول سوال جواب خبرنگار ۹۲/۹/۲۰
۲۵۰ سیدمحمدرضا علوی املشی سیدمحمدصادق معین خبرنگار ۸۸-۷-۴
۲۵۱ کورش علی برنجی ایرج همشهری خبرنگار ۹۰-۵-۲۳
۲۵۲ علی علی پور نیاول موسی همای گیلان مدیرمسئول ۹۲-۷-۲۷
۲۵۳ فاطمه علی دوست سراوانی محمد علی سوال جواب خبرنگار ۹۰-۵-۲۷
۲۵۴ کبری علیزاده محمد ابراهیم حقیقت سبز خبرنگار ۹۲-۹-۷
۲۵۵ علی علیزاده ابراهیم ۴دی خبرنگار ۹۵-۷-۱۰
۲۵۶ عباس عموئی احمد وارش خبرنگار ۸۹-۸-۲۰
۲۵۷ حسین عنبری قاسم نقش قلم خبرنگار ۸۸-۷-۱۳
۲۵۸ مهرداد عوض محمدی محمد واکنش خبرنگار ۹۴-۴-۳۱
۲۵۹ فرهاد عینی خراسانی محمد جواد سوال جواب خبرنگار ۹۵-۴-۲۶
۲۶۰ نرجس غلام پور غلامرضا اعتبارکهن خبرنگار ۸۸-۷-۵
۲۶۱ مریم غلام پور غلامرضا اعتبار کهن خبرنگار ۸۸-۷-۴
۲۶۲ صدیقه غلامی دلیوند ناصر بچه های شاد خبرنگار ۹۵-۳-۶
۲۶۳ حسن غیوری نصیرمحله علی اکبر سوال جواب خبرنگار ۸۸-۷-۱۵
۲۶۴ جواد فامیل زوار جلالی یوسف نسیم خبرنگار ۸۸-۷-۱۰
۲۶۵ امیر فامیل زوارجلالی جواد نسیم خبرنگار ۹۲-۱۲-۲۰
۲۶۶ محبوب فتح گر فتح اله شهیربه فتحعلی صابرین خبرنگار ۸۸-۹-۳۰
۲۶۷ محمدرضا فتح گر محبوب نشریه تا فردا خبرنگار ۹۵-۱۲-۱۶
۲۶۸ فهیمه فتحی اسکلکی یوسف کاروکارگر خبرنگار ۸۸-۷-۲
۲۶۹ محمد فتحی پور جوبنه فتح اله گیلان بهتر خبرنگار ۹۶/۲/۱
۲۷۰ علی فتحی مقدم ابیش تیلار خبرنگار ۹۲-۶-۲۳
۲۷۱ غلامحسین فتوحی غلامعلی پگاه خبرنگار ۸۹-۲-۲۹
۲۷۲ پرویز فتوحی محمدعلی هفته نامه برتر خبرنگار ۸۹-۱۰-۱۲
۲۷۳ سید امیر فرحسینی سید رضا گلچین خبرنگار ۹۲-۷-۲۵
۲۷۴ معصومه فرحی لنگرودی سلیمان تجارت خبرنگار ۸۹-۴-۲۲
۲۷۵ زیور فضلی سرشکه ابراهیم پیک شمال خبرنگار ۹۲-۷-۳۰
۲۷۶ علیرضا فکوری گردویشه شامراد گام خبرنگار ۹۲-۷-۲۹
۲۷۷ نفیسه فلاح کریمی جاوید ایلنا خبرنگار ۸۹-۹-۱
۲۷۸ حدیث فلاح کریمی جاوید اعتبار کهن خبرنگار ۹۲-۷-۳۰
۲۷۹ مائده فلاحتکارضیابری یوسف واران خبر خبرنگار ۹۳-۳-۷
۲۸۰ سیدمعصومه فیاض سیدصادق نگاه قلم خبرنگار ۹۵-۱۰-۱۲
۲۸۱ ضرغام قاسمی قاسم جام جم خبرنگار ۸۸-۷-۵
۲۸۲ طاهره قاضی ویشکائی جواد آیندگان مدیرمسئول ۱۳۸۹/۰۷/۲۰
۲۸۳ شقایق قدرتی فرهاد توسعه شمال خبرنگار ۹۶/۱/۲۶
۲۸۴ طیبه قدیمی عظیم قلمرو خبرنگار ۸۸-۵-۱۰
۲۸۵ مینا قدیمی عظیم قلم خبرنگار ۹۶/۲/۲۳
۲۸۶ بهرام قربان پور رشت رودی اسمعیل شکوفه های زیتون خبرنگار ۹۲-۹-۷
۲۸۷ سمیرا قربانعلی زاده غلامحسن عقیق خبرنگار ۹۲-۷-۲۱
۲۸۸ خسرو قربانی منصور خبرگیلان مدیر مسئول ۹۱-۹-۲۲
۲۸۹ علی اکبر قربانی خسرو خبرگیلان خبرنگار ۹۱-۹-۲۲
۲۹۰ هومن قریب هادی واکنش خبرنگار ۹۲-۸-۴
۲۹۱ زینب قلی پور عبدالرضا اخبارصنعت خبرنگار ۹۵/۸/۲۶
۲۹۲ سید علیرضا قمی سید احمد همشهری سرپرست ۹۵-۴-۱۲
۲۹۳ محمدحسین قنبر پور محمدجعفر نیلگون خبرنگار ۹۵-۱-۱۹
۲۹۴ رضا کاظمی تکلیمی طاهر شکوفه های زیتون خبرنگار ۹۲-۹-۷
۲۹۵ آسیه کاظمی فلاح برکادهی ابراهیم پنجره نو خبرنگار ۹۲-۹-۱۰
۲۹۶ اکبر کاظمی لویه زین العابدین فردای گیلان خبرنگار ۹۵-۴-۶
۲۹۷ مریم کریمی باب اله پگاه خبرنگار ۹۰-۵-۹
۲۹۸ اسمعیل کریمی اسماعیل گاوری کاظم پنجره نو خبرنگار ۹۱-۱۰-۵
۲۹۹ آرمان کریمی پاشاکی علی گبلان بهتر خبرنگار ۹۱-۷-۲۸
۳۰۰ علی کریمی پاشاکی عینعلی گیلان بهتر خبرنگار ۸۸-۷-۱۱
۳۰۱ نوشین کریمی پاشاکی علی شبستان خبرنگار ۸۸-۷-۱۳
۳۰۲ مریم کریمی عروس محله ابوالقاسم گیلان بهتر خبرنگار ۹۲-۷-۳۰
۳۰۳ علی کشت پرور بین کلائی منصور اطلاعات خبرنگار ۸۸-۷-۱۵
۳۰۴ منیژه کشتکار قهرمانی گداعلی رشت پرس خبرنگار ۹۵-۴-۱۵
۳۰۵ حمید کهن سال خلیلانی هادی اعتبار کهن خبرنگار ۹۲/۷/۲۵
۳۰۶ معصومه کیانپور حسن دادگر خبرنگار ۹۰-۵-۹
۳۰۷ محمد گلچین کوهی رحیم تیلار خبرنگار ۸۸-۷-۱۴
۳۰۸ نیلوفر گیاهی سراوانی ایرج سوال جواب خبرنگار ۹۲-۷-۱۳
۳۰۹ مسعود گیاهی سراوانی ماشاءالله گلچین امروز خبرنگار ۸۸-۷-۱۰
۳۱۰ مطهره لطفی دیبا محمد اسماعیل نقش قلم خبرنگار ۸۸-۵-۳۰
۳۱۱ مریم لطیفی احمد ره آورد قلم خبرنگار ۹۵-۴-۶
۳۱۲ فاطمه لطیفی دوآبسری احمد ره آوردقلم خبرنگار ۸۸-۵-۱۲
۳۱۳ هادی لیاقت جو تقی سوال جواب خبرنگار ۹۱-۱۰-۶
۳۱۴ حسین متقی طلب جمشید رشت پرس مدیرمسئول ۹۵-۴-۱۵
۳۱۵ فرجام مجیدزاده مشهد سری محمدکاظم تدبیرامروز خبرنگار ۹۵-۱۰-۷
۳۱۶ طناز مجیدی محمد اعتبار کهن خبرنگار ۹۲/۷/۲۵
۳۱۷ ملیناز مجیدی محمد اعتبار کهن خبرنگار ۹۲/۷/۲۵
۳۱۸ شیرین مجیدی شیل سر رحیم پگاه خبرنگار ۹۲-۷-۲۳
۳۱۹ ندا مجیدی شیل سر رحیم خبرگیلان خبرنگار ۹۲-۷-۲۸
۳۲۰ خاور مجیدی شیل سر رحیم نقش قلم خبرنگار ۹۲-۷-۲۸
۳۲۱ بابک محب پور ابوالقاسم نسیم خبرنگار ۸۸-۷-۱۰
۳۲۲ میثم محبوب حسن گلچین امروز خبرنگار ۹۲-۷-۱۷
۳۲۳ اکبر محبوبی فر علی سوال جواب خبرنگار ۸۹-۴-۱۵
۳۲۴ علی محسنی حسینعلی فجر خزر خبرنگار ۹۲-۷-۲۰
۳۲۵ امیر محمدپور جواد دیار میرزا مدیر دیارمیرزا ۹۴-۱۱-۲۷
۳۲۶ مجید محمدپور محمد علی واکنش مدیرمسئول ۸۹-۹-۲
۳۲۷ حبیب اله محمدپور بی بالان محمدعلی تجارت خبرنگار ۹۲-۸-۱
۳۲۸ فرامرز محمدی پور متعلق محله قربانعلی نسیم خبرنگار ۸۸-۷-۶
۳۲۹ سمیرا محمدی شیرکده بختیار فردای گیلان خبرنگار ۹۴-۴-۳۰
۳۳۰ احمد محمودی چناری قدمعلی ایلنا خبرنگار ۹۵-۴-۱۳
۳۳۱ وحید محمودی گیلانی رضا سپیدرود خبرنگار ۸۹-۹-۲۹
۳۳۲ رضا محمودی گیلانی کاظم سپیدرود خبرنگار ۸۹-۹-۲۹
۳۳۳ حامد مرادمند جلالی الیاس حمایت خبرنگار ۸۸-۷-۱۵
۳۳۴ فاطمه مزدگیر مبرهن حسین بشیر خبرنگار ۸۸-۷-۴
۳۳۵ خدیجه مسیبی پور اکبر پنجره نو خبرنگار ۹۵-۴-۱۴
۳۳۶ فاطمه مشفق شلمانی هادی همای گیلان خبرنگار ۹۱-۷-۴
۳۳۷ اکبر مصطفوی جمالعلی پگاه خبرنگار ۸۹-۳-۱۹
۳۳۸ لیلا مصلح رودبرده حسین شهریاران خبرنگاران ۸۹-۲-۲۵
۳۳۹ مریم معبدی رحیمی رمضان نقش قلم خبرنگار ۸۸-۷-۱
۳۴۰ عبداله معبدی رحیمی رمضان نسل فردا خبرنگار ۹۵-۴-۲۳
۳۴۱ سحر معتمدی ایوب معین خبرنگار ۹۲-۸-۴
۳۴۲ سیده دنیا معصومی سیدتقی رشت پرس خبرنگار ۹۵-۴-۲۰
۳۴۳ سمیه معصومی ناصرانی عیسی گلچین امروز خبرنگار ۹۲-۷-۲۸
۳۴۴ طاهره معمولی کارگر حسین پنجره نو خبرنگار ۹۲-۷-۱۸
۳۴۵ سید علینقی معینی دریاسری سیدمحمد رضا گلچین امروز خبرنگار ۹۲-۷-۲۹
۳۴۶ داریوش ملک زاده حسین خط آخر خبرنگار ۸۹-۹-۸
۳۴۷ داوود ملک زاده حسین خط آخر خبرنگار ۹۲-۶-۲۵
۳۴۸ محمود ملکی رودپشتی محمد رحیم پنجره نو خبرنگار ۹۴-۵-۴
۳۴۹ ابوذر منصورغنایی غلامعلی همولایتی خبرنگار ۹۵-۵-۱۰
۳۵۰ حسین منکوئی حجت آفتاب خزر خبرنگار ۹۰-۲-۵
۳۵۱ علیرضا منکوئی حجت صدای امروز خبرنگار ۸۹-۷-۲۰
۳۵۲ فاطمه منکوئی حجت تدبیر امروز خبرنگار ۸۹-۷-۲۰
۳۵۳ محمد مهدوی آسیابر مهدی تافردا خبرنگار ۹۵-۳-۲۹
۳۵۴ رامین مهدوی نیا غلامحسن صابرین خبرنگار ۸۸-۷-۷
۳۵۵ سمیه مهدوی نیا غلامحسن صابرین خبرنگار ۹۵-۴-۱
۳۵۶ محمد مهدوی نیا شعبانعلی تافردا خبرنگار ۹۴-۳-۳۰
۳۵۷ زهرا مهدوی نیا غلامحسن صابرین مدیرمسئول ۹۵-۴-۱
۳۵۸ مژگان مهدیکار صابر یاشام خبرنگار ۹۵/۳/۲۶
۳۵۹ معصومه مهری چوکامی علی سوال جواب خبرنگار ۹۲-۷-۱۳
۳۶۰ سید میثم موسوی سیدعلی ره آورد قلم خبرنگار ۹۵-۴-۲
۳۶۱ سیده سعیده موسوی گوشلوندانی میراحمد اقتصادگیلان خبرنگار ۹۶/۴/۲۸
۳۶۲ علی مومن بالاکفشه محمد ابراهیم وارش خبرنگار ۹۱-۹-۲۷
۳۶۳ کبری میرباذغ اسحق طاهر خبرنگار ۸۹-۱۱-۲۴
۳۶۴ سید حدیث میرزاده پیرکلاچاهی سیدتقی رویش ملت خبرنگار ۱۳۷۰/۵/۲۸
۳۶۵ پیمان ناصری زارع موسی شبستان خبرنگار ۹۲-۶-۱۳
۳۶۶ آمنه ناطق خشنود روحی حسن زمان ما مدیر مسئول ۹۲-۹-۱۳
۳۶۷ عماد نجفی نوکاشتی هدایت پادنگ سرپرست ۸۸-۹-۳۰
۳۶۸ زینب ندافی دارستانی صدراله شکوفه های زیتون خبرنگار ۹۲-۹-۸
۳۶۹ انوش نصراله زاده ماسوله رفیع سوال جواب خبرنگار ۹۲-۹-۱۱
۳۷۰ عطیه نصرتی نوراله معین خبرنگار ۸۸-۷-۱۵
۳۷۱ رضوان نظری راد عباس نسل فردا خبرنگار ۹۳-۵-۱۱
۳۷۲ دانیال نظری راد عباس نسل فردا خبرنگار ۹۵-۴-۱۳
۳۷۳ هادی نهی قناد حسین فرزندان گیل خبرنگار ۹۰-۱-۲۳
۳۷۴ مهناز نوبری جمشید کائنات خبرنگار ۹۵/۸/۲۶
۳۷۵ حامد نوروزی اکبر عصر گیلان سرپرست ۹۲-۷-۸
۳۷۶ معصومه نوری تقی خزر خبرنگار ۹۲-۷-۲۸
۳۷۷ ابراهیم نیازمند گشتی اسماعیل سایه خبرنگار ۸۹-۵-۹
۳۷۸ مهرانگیز نیک روش ماسوله مختار حقیقت سبز خبرنگار ۹۲-۹-۷
۳۷۹ مریم نیک روش ماسوله مختار حقیقت سبز خبرنگار ۹۲-۹-۹
۳۸۰ معصومه نیک کار چینیجانی رضا گیلان مدیر مسئول ۸۹-۷-۲۰
۳۸۱ الهام هاشمی ایلخانی شکوفه های زیتون خبرنگار ۹۵-۳-۲۶
۳۸۲ سیده فهیمه هاشمی طبالوندانی سید مهدی سوال جواب خبرنگار ۸۸-۶-۱
۳۸۳ یوسف هدایتی اورنج رشید خط آخر خبرنگار ۹۲-۶-۱۳
۳۸۴ لیلا هوشمند رو اردشیر آوای شمال خبرنگار ۸۸-۷-۱۲
۳۸۵ سینا هوشمند گورابی احمد دیار میرزا خبرنگار ۹۵-۲-۹
۳۸۶ علیرضا هوشیاری هوشنگ سوال جواب خبرنگار ۹۲-۷-۱۳
۳۸۷ عماد واسع مصلی حسن سوال جواب خبرنگار ۹۵-۴-۲
۳۸۸ شاهد وزیری طالش مومن گیل خبر خبرنگار ۹۵-۱-۲۹
۳۸۹ علی ولی زاده غلام اطلاعات خبرنگار ۸۹-۴-۱۶
۳۹۰ اسماعیل یکتاهی صفرعلی نسیم خبرنگار ۹۲-۷-۸
۳۹۱ سیامک یوسفی چکه بری جعفر نگاه شما خبرنگار ۹۲-۶-۲۶